Shin Words

 

Shin

Children's Hebrew Dictionary

 


 


Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph

 


 


Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed

 


 

Shabbat
Sabbath

Shabbat
Flash Card
Shabbat
Shabbat

 


 

Shabbat Shalom
Shabbat Greeting

Shabbat Shalom
Flash Card
Shabbat Shalom
Shabbat Shalom

 


 

Shofar
Ram’s horn

Shofar
Flash Card
Shofar
Shofar

 


 

Shemini Atzeret
The eighth day of Sukkot

Shemini Atzeret
Flash Card
Shemini Atzeret
Shemini Atzeret

 


 

Simchat Torah
“Rejoicing in the Torah”

Simchat Torah
Flash Card
Simchat Torah
Simchat Torah

 


 

Shamash
“Servant” Candle


Flash Card
Shamash
Shamash

 


 

Shavuot
The Festival of “Weeks”

Shavuot
Flash Card
Shavuot
Shavuot