Resh Words

 

Resh

Children's Hebrew Dictionary

 


 


Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph

 


 


Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed

 


 

Rosh Hashanah
The Jewish New Year

Rosh Hashanah
Flash Card
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah

 


 

Rosh Hodesh
Beginning of the month

Rosh Hodesh
Flash Card
Rosh Hodesh
Rosh Hodesh