Resh Words

Resh

Children's Hebrew Dictionary


 

Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph


 

Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed


Rosh Hashanah
The Jewish New Year

Rosh Hashanah
Flash Card
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah


Rosh Hodesh
Beginning of the month

Rosh Hodesh
Flash Card
Rosh Hodesh
Rosh Hodesh