Mem Words

 

Mem

Children's Hebrew Dictionary

 


 


Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph

 


 


Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed

 


 

Machzor
Prayer book used on High Holy Days

Machzor
Flash Card
Machzor
Machzor

 


 

Matzah
Unleavened Bread

Matza
Flash Card
Matza
Matza

 


 

Maror
Bitter Herbs

Maror
Flash Card
Maror
Maror

 


 

Ma
What

mah
Flash Card
mah
mah

 


 

mah-tie
When

mah-tie
Flash Card
mah-tie
mah-tie

 


 

Me
Who


Flash Card
Me
Me