Mem Words

Mem

Children's Hebrew Dictionary


 

Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph


 

Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed


Machzor
Prayer book used on High Holy Days

Machzor
Flash Card
Machzor
Machzor


Matza
Unleavened Bread

Matza
Flash Card
Matza
Matza


Maror
Bitter Herbs

Maror
Flash Card
Maror
Maror


Ma
What

mah
Flash Card
mah
mah


mah-tie
When

mah-tie
Flash Card
mah-tie
mah-tie


Me
Who


Flash Card
Me
Me