Ayin Words

 

Ayin

Children's Hebrew Dictionary


Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph

 Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed

 


 

Oneg Shabbat
Joy of the Shabbat

Oneg Shabbat
Flash Card
Oneg Shabbat
Oneg Shabbat

 


 

Erev Shabbat
Shabbat Eve

Erev Shabbat
Flash Card
Erev Shabbat
Erev Shabbat

 


 

Aravah
Willow Branch

Aravah
Flash Card
Aravah
Aravah