6th of Elul, 5774
Parashat Ki Teitzei


Ki Titze Puzzle

Ki Titze Puzzle solution