Yom Kippur Shofar

The last part of the Yom Kippur service is one long blast of the shofar.

shofar

Tekia – one long blast Tekia