Jewish Holidays for 2014

1/2/2014 Rosh Hodesh Sh’vat
1/16/2014 Tu B’Shvat
1/31/2014 Rosh Hodesh Adar I
2/1/2014 Rosh Hodesh Adar I
2/14/2014 Purim Katan
3/1/2014 Shabbat Shekalim
3/2/2014 Rosh Hodesh Adar II
3/3/2014 Rosh Hodesh Adar II
3/13/2014 Ta’anit Esther
3/15/2014 Shabbat Zachor
3/16/2014 Purim
3/17/2014 Shushan Purim
3/22/2014 Shabbat Parah
3/29/2014 Shabbat HaHodesh
4/1/2014 Rosh Hodesh Nisan
4/12/2014 Shabbat HaGadol
4/14/2014 Ta’anit Bechorot
4/14/2014 Erev Pesach
4/15/2014 Pesach I
4/16/2014 Pesach II
4/17/2014 Pesach III (CH”M)
4/18/2014 Pesach IV (CH”M)
4/19/2014 Pesach V (CH”M)
4/20/2014 Pesach VI (CH”M)
4/21/2014 Pesach VII
4/22/2014 Pesach VIII
4/27/2014 Yom HaShoah
4/30/2014 Rosh Hodesh Iyar
5/1/2014 Rosh Hodesh Iyar
5/4/2014 Yom HaZikaron
5/5/2014 Yom HaAtzma’ut
5/18/2014 Lag B’Omer
5/28/2014 Yom Yerushalayim
5/30/2014 Rosh Hodesh Sivan
6/3/2014 Erev Shavuot
6/4/2014 Shavuot I
6/5/2014 Shavuot II
6/28/2014 Rosh Hodesh Tamuz
6/29/2014 Rosh Hodesh Tamuz
7/15/2014 Tzom Tammuz
7/28/2014 Rosh Hodesh Av
8/2/2014 Shabbat Hazon
8/5/2014 Tish’a B’Av
8/9/2014 Shabbat Nachamu
8/26/2014 Rosh Hodesh Elul
8/27/2014 Rosh Hodesh Elul
9/24/2014 Erev Rosh Hashanah
9/25/2014 Rosh Hashanah 5775
9/26/2014 Rosh Hashanah II
9/27/2014 Shabbat Shuva
9/28/2014 Tzom Gedaliah
10/3/2014 Erev Yom Kippur
10/4/2014 Yom Kippur
10/8/2014 Erev Sukkot
10/9/2014 Sukkot I
10/10/2014 Sukkot II
10/11/2014 Sukkot III (CH”M)
10/12/2014 Sukkot IV (CH”M)
10/13/2014 Sukkot V (CH”M)
10/14/2014 Sukkot VI (CH”M)
10/15/2014 Sukkot VII (Hoshana Raba)
10/16/2014 Shmini Atzeret
10/17/2014 Simchat Torah
10/24/2014 Rosh Hodesh Cheshvan
10/25/2014 Rosh Hodesh Cheshvan
11/23/2014 Rosh Hodesh Kislev
12/16/2014 Hanukkah: 1 Candle
12/17/2014 Hanukkah: 2 Candles
12/18/2014 Hanukkah: 3 Candles
12/19/2014 Hanukkah: 4 Candles
12/20/2014 Hanukkah: 5 Candles
12/21/2014 Hanukkah: 6 Candles
12/22/2014 Rosh Hodesh Tevet
12/22/2014 Hanukkah: 7 Candles
12/23/2014 Rosh Hodesh Tevet
12/23/2014 Hanukkah: 8 Candles
12/24/2014 Hanukkah: 8th Day