2nd of Av, 5774
Parashat Devarim


Syria – Israel size comparison map

Syria - Israel size comparison map