4th of Av, 5774
Parashat Devarim


Spain – Israel size comparison map

Spain - Israel size comparison map