Shin Words

Shin

Children's Hebrew Dictionary


 

Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph


 

Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed


Shabbat
Sabbath

Shabbat
Flash Card
Shabbat
Shabbat


Shabbat Shalom
Shabbat greeting

Shabbat Shalom
Flash Card
Shabbat Shalom
Shabbat Shalom


Shofar
Ram’s horn

Shofar
Flash Card
Shofar
Shofar


Shemini Atzeret
The eighth day of Sukkot

Shemini Atzeret
Flash Card
Shemini Atzeret
Shemini Atzeret


Simchat Torah
“Rejoicing in the Torah”

Simchat Torah
Flash Card
Simchat Torah
Simchat Torah


Shamash
“Servant” Candle


Flash Card
Shamash
Shamash


Shavuot
The Festival of “Weeks”

Shavuot
Flash Card
Shavuot
Shavuot