Qof Words

qof

Children's Hebrew Dictionary


 

Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph


 

Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed


Kiddush
Prayer over wine

Kiddush
Flash Card
Kiddush
Kiddush


Karah
Seder Plate

Karah
Flash Card
Karah
Karah