Qof Words

 

qof

Children's Hebrew Dictionary

 


 


Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph

 


 


Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed

 


 

Kiddush
Prayer over wine

Kiddush
Flash Card
Kiddush
Kiddush

 


 

Karah
Seder Plate

Karah
Flash Card
Karah
Karah