Ayin Words

Ayin

Children's Hebrew Dictionary


 

Kaf

Yod

Tet

Chet

Zayin

Vav

Hey
dalet
Dalet
gimmel
Gimmel
bet
Bet
aleph
Aleph


 

Tav

Shin

Resh

Qof

Tsadie

Pey

Ayin
samech
Samech
nun
Nun
mem
Mem
lamed
Lamed


Oneg Shabbat
Joy of the Shabbat

Oneg Shabbat
Flash Card
Oneg Shabbat
Oneg Shabbat


Erev Shabbat
Shabbat Eve

Erev Shabbat
Flash Card
Erev Shabbat
Erev Shabbat


Aravah
Willow Branch

Aravah
Flash Card
Aravah
Aravah